Duchovní setkání  u mariánských sloupů v ČR

Modlitby  za pokoj v České zemi a svěření obcí do péče Matce Boží

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC

POŘÁDÁ A ORGANIZUJE AKTIVITU

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ  

V ČESKÉ REPUBLICE

ZA POKOJ V ČESKÉ ZEMI A SVĚŘENÍ OBCÍ DO PÉČE MATCE BOŽÍ

ROZVOJ AKTIVITY DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁSNKÝCH SLOUPŮ V ČR V ROCE 2015 

Ve svatém roce Božího milosrdenství a při příležitosti výročí 700 let od narození císaře římského a krále českého Karla IV. si připomínáme, že český národ a jeho státnost byla po staletí utvářena duchovními hodnotami křesťanské víry, k nimž patří utváření míru a pokoje. Díky těmto duchovním hodnotám náš národ dosáhl mravního a duchovního vzepětí a stal se důležitou součástí států Evropy. Za toto duchovní dědictví víry máme nejen děkovat, ale máme tyto duchovní tradice zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Od počátku české státnosti je česká zem moudrými a zbožnými panovníky sv. Ludmilou a sv. Václavem svěřována do ochranné péče Matky Boží. Lidem této země je ctěn ochranný štít Panny Marie, Palladium Země české, aby nalezli ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Taktéž čeští panovníci, zvláště pak český král a císař římský Karel IV., velký ctitel hlavního národního patrona sv. Václava, rozhojňovali víru v Krista a úctu k Panně Marii, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha jako duchovní centrum a celá říše. Do ochrany Matky Boží svěřovali svou zemi nejen panovníci, ale s důvěrou o pomoc v nouzi se k Panně Marii utíkal i lid, zvláště v době moru a válek.

Mimořádným svědectvím víry a hojné úcty k Matce Boží jsou mariánské sloupy v mnohých městech naší země, které předchozí generace zbudovaly na poděkování za záchranu před pohromami a válečnými útrapami a na znamení vděčnosti za získané milosti. První mariánský sloup v naší zemi byl zbudován v roce 1650 v Praze na Staroměstském náměstí z vděčnosti Panně Marii za záchranu města před válečnými pohromami. Sloup byl postaven na místě, kde bylo na pranýři zneuctěno "Palladium Země české" na místě bývalého popraviště, které se tím proměnilo v místo modlitby za smír a odpuštění mezi znesvářenými stranami. Pražský mariánský sloup, který byl inspirací a vzorem pro ostatní města a obce v českých zemích, sloužil jako místo setkávání k modlitbě a spočinutí až do doby, kdy byl zneuctěn a hanebným způsobem stržen 3. listopadu 1918, při vzniku Československa, na znamení odporu k Římu.

Tragickým činem zneuctění Matky Boží a zřeknutí se její ochrany bylo město a celá země vystavena nebezpečí a zlu totalitních režimů 20. století. Mnozí se snažili o odčinění zneuctění, a obnovením mariánského sloupu získat znovu milosti pomoci Boží a ochranu Panny Marie. Toto úsilí podpořil František kardinál Tomášek a k důležitosti obnovy mariánského sloupu prohlásil, "že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z Východu, nebo konzumního ateismu ze Západu." Obnovením mariánského sloupu se navrátíme k úctě víry našich předků a křesťanské tradice a ke vzájemné slušnosti a úctě bez rozdílu víře a přesvědčení.

Po vzoru sv. Ludmily a sv. Václava chceme uctít Pannu Marii v ochranném štítu Palladia země české jako symbol duchovní dědictví a vyprošovat požehnání a pokoj lidem dobré vůle a zvěstovat víru, naději a lásku do všech končin naší země. Chceme prosit u mariánských sloupů za zachování duchovního dědictví naší svatých mučedníků a dát všechny své síly k mravní a duchovní obrodě českého národa. Po vzoru krále a císaře Karla IV. chceme modlitbou posvětit hlavní město Prahu a všechny obce České republiky a prosit za moudrou vládu v naší zemi a za pokoj a mír v celém světě. Modlitbami u mariánských sloupů v celé zemi chceme solidárně podpořit obnovu mariánského sloupu v hlavním městě Praze, který byl kdysi jejich prvním vzorem a má být duchovním středem naší země a Evropy.

Duchovním setkáním u mariánských sloupů připomínáme, že na jejich vrcholu je zobrazení Panny Marie jako Neposkvrněné, s rukama sepjatýma v modlitbě, se svatozáří dvanácti hvězd kolem hlavy, jak stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, s jablkem jako symbolem dědičného hříchu. Neposkvrněná Panna Maria je Ženou, které Milosrdenství Boží a Moudrost Boží přislíbily lidstvu spásu skrze jejího Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Místo ženy - matky Evy, provinilé neposlušností, dostalo lidstvo novou Ženu - Matku, která se nikdy ani v nejmenším Bohu nezpronevěří. Ona oslaví Boha nevýslovnou pokorou, neposkvrněnou svatostí a nejoddanější láskou. Ona je tou Ženou oděnou Sluncem, které budou poddána všechna království hada a půlměsíce. Ona je tou Matkou, pod jejímž pláštěm nalezne celý svět útočiště a ochranu a jejichž Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.

Duchovními setkání u mariánských sloupů si nepřipomínáme jen minulost, ale obracíme se k současnosti, ve které se nachází Evropa i naše země. Úzkost migrantů, válkou a pronásledováním vyhnaných ze svých domovů, a obavy obyvatel Evropy z ohrožení jejich bezpečí a pokoje, jsou naléhavou výzvou pro křesťany, aby vydali svědectví o víře v Ježíše Krista, Knížeti pokoje a vyprošovali pokoj a bezpečí. Po vzoru našich předků se s důvěrou zasvěcovali Matce Boží, do jejíž mateřské péče nás všechny svěřil Pán Ježíš.

Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice za pokoj a bezpečí v zemi a obnovu mariánského sloupu v Praze se uskutečňují pravidelně ve výroční den stržení pražského mariánského sloupu 3. dne každého měsíce u mariánských sloupů v obcích ČR a mimořádně na mariánské svátky či mariánské první soboty v měsíci.

Za dědictví víry a úctu k mravní zásady máme nejen děkovat, ale máme je zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Duchovním setkáním u mariánských sloupů chceme přijmout odkaz duchovního dědictví našich předků, kteří se důvěrou obraceli a vyprošovali Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro své rodiny a domovy. Modlitbami chceme vyprošovat pokoj všem lidem dobré vůle, aby v úctě k víře našich předků a v respektu k víře současníků přispěli k obnově mariánského sloupu, aby se stal místem duchovního smíření a společenského setkávání. Zasvěcením Panně Marii chceme vyprošovat požehnání městu a všem, kdo v něm přebývají a přinášet víru, naději a lásku do všech měst a míst naší země. P. ThDr. Jiří Koníček, iniciátor a koordinátor aktivity

ROZVOJ AKTIVITY DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČRV ROCE 2017 

Při příležitosti nadcházejících významných jubileií , kdy si připomeneme v roce 2017 stého výročí zjevení a poselství Panny Marie ve Fatimě a v roce 2018 sté výročí stržení mariánského sloupu v Praze, pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR za pokoj v zemi a svaření obcí dop péče Matice Boží. Cílem je nejen podporovat obnovu poničených duchovních památek, (zvláště tragicky strženého mariánského sloupu v Praze), ale především obnovovat duchovního poslání těchto míst pořádáním duchovních setkání. Mariánské sloupy v mnohých městech naší země jsou svědectvím víry v Boha a úcty k Matce Boží. Předchozí generace je zbudovaly na poděkování za odvrácení morových a válečných útrap. Duchovní setkání má spojit věřící a lidi dobré vůle v podpoře křesťanských tradic v prosbě za Kristův pokoj v České zemi a svěření obcí do péče a ochrany Matky Boží.

Duchovní setkání je pořádáno se souhlasem Stálé rady ČBK ve spolupráci s církevním a světským společenstvím a probíhá podle schválené modlitební příručky pod vedením místního kněze. Aktivitu organizuje Koordinační výbor aktvitiy Duchovních setkání u mariánských sloupů, který registruje a koordinuje pořádání místních setkání ve spolupráci s organizátory a duchovními správci daného místa.

Duchovní setkání mariánských sloupů je pořádáno každého 8. dne v měsíci, ve spojitosti dnem 8. 12. na slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny dědičného hříchu a vzhledem k tomu, že na většině mariánských sloupů je zobrazena socha Panny Marie Immaculaty - Neposkvrněné, a také ve spojitosti s dalšími svátky - 8. 5.v den Panny Marie Prostřednice všech milostí a dne 8. 9. na svátek Narození Panny Marie. Setkání lze pořádat také v jiné dny spojené s určitým výročím, (stržení mariánského sloupu v Praze, 3. 11. 1918) a mariánskými svátky nebo příležitostně v rámci pobožností májových, růžencových a prvních sobot. Připojit se může kdokoliv a kdykoliv, ať už přímo u mariánských sloupů, nebo v kostele, či soukromě na jiném vhodném místě. Všichni se mohou spojit a sdílet ve společenství modliteb za obnovu duchovního poslání mariánských sloupů.

Duchovním setkáním u mariánských sloup si nejen připomínáme víru našich předků, kteří vztyčili mariánské sloupy jako výraz víry, kterou se skláněli před tajemstvím života a vzdávali úctu jeho Tvůrci v nebi, k němuž vrcholky sloupů směřují. V těžkých dobách morových ran a válečných útrap s důvěrou prosili o pomoc Matku Boží Pannu Marii a svěřovali se jí do ochranné péče. Podnětem ke vztyčení sloupu bylo poděkování za záchranu před ohněm, nepřátelskými vojsky nebo jinou pohromou a za jejich odvrácení či ukončení. Mariánské sloupy žily svým pravidelným duchovním, ale i společenským životem. Konaly se k němu pravidelné průvody a duchovní slavnosti. Podnětem k obnovení duchovního tradice mariánských sloupů je, aby se nyní staly místem svědectví víry a modliteb za požehnání Boží a pokoj Kristův naší zemi, a zasvěcování obcí do ochrany Matky Boží k odvrácení současných hrozbeb a nebezpečí. Modlitbami u mariánských sloupů v celé zemi chceme také vyprosit a podpořit obnovu mariánského sloupu v hlavním městě Praze, který byl kdysi jejich prvním vzorem a má být duchovním středem naší země a Evropy.

Mariánský sloup by měl být obnoven z úcty k odkazu našich předků, kteří se k Panně Marii s důvěrou obraceli. K tomu vybízel i Mistr Jan Hus slovy "abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět... Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji." Pro naplnění této výzvy se chceme modlit za obnovu mariánského sloupu, aby Mistr Jan Hus znovu z památníku pohlížel na Pannu Marii, k Jejíž úctě vybízel. Po pádu komunistického režimu rozvinulo úsilí o obnovu mariánského sloupu za podpory kardinála Františka Tomáška, který připomíná, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu."

Mariánské sloupy zobrazovaly Pannu Marii jako Immaculatu, Neposkvrněnou, s rukama sepjatýma v modlitbě, se svatozáří dvanácti hvězd kolem hlavy, jak stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, s jablkem jako symbolem dědičného hříchu, ke kterému byla svedena Eva. Neposkvrněná Panna Maria je Ženou, kterou milosrdenství Boží a Moudrost Boží přislíbila lidstvu spásu, skrze Jejího Syna, Ježíše Krista našeho Pána a Spasitele. Místo ženy - matky Evy, provinilé neposlušností, dostalo lidstvo novou Ženou - Matku, která se nikdy ani v nejmenším Bohu nezpronevěří. Jedině Ona je Bohu ve všem poslušná. Ona oslaví Boha nevýslovnou pokorou, neposkvrněnou svatostí, a nejoddanější láskou. Ona je tou Ženou oděnou Sluncem, které budou poddána všechna království draka a půlměsíce. Ona je tou Matkou, pod Jejímž pláštěm nalezne celý svět útočiště a ochranu a Její Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.


MÍSTA POŘÁDNÍ DUCHOVNÍCH SETKÁNÍ 

U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V  ČR 

PRAHA - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ  - PRAVIDELNĚ  3. DNE V MĚSÍCI - pořádané za obnovu mariánského sloupu strženého 3. 11. 1918 .

PRAHA - STRAHOVSKÝ KLÁŠTER - PRAVIDELNĚ KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI 

OLOMOUC - DOLNÍ NÁMĚSTÍ - PRAVIDELNĚ KAŽDÉHO 8. DNE V MĚSÍCI.  Smírné modlitby a zasvěcení  jsou pořádáné k 8. 12. Panny Marie Neposkvrněné.

OSTRAVA - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - PRAVIDELNĚ KAŽDÉ 2. PONDĚLÍ V MĚSÍCÍ

BRNO - KŘENOVÁ - PRAVIDELNĚ 1. SOBOTU  KAŽDÉHO MĚSÍCE

ÚSTÍ NA ORLICÍ - MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - PRAVIDELNĚ KAŽDÉ 1. PONDĚLI V MĚSÍCÍ

DOLNÍ DOBROUČ -  PRAVIDELNĚ  KAŽDOU 1. STŘEDU V MĚSÍCÍ. 

KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ - PRAVIDELNĚ  KAŽDÝ 1. PÁTEK V MĚSÍCÍ. 

JIČÍN - VADŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ  - PRAVIDELNĚ KAŽDÉ 8. DNE V MĚSÍCÍ Smírné modlitby a zasvěcení jsou pořádáné k 8. 12. Panny Marie Neposkvrněné.

ZNOJMO - NÁMĚSTI T.GM. - PRAVIDELNĚ  KAŽDÉHO 3. DNE V MĚSÍCÍ


ŠTERNBERK - MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - PŘÍLEŽITOSTNĚ  K 3. 11. A NA MARIÁNSKÉ SVÁTKY

PROSTĚJOV - NÁMĚSTÍ - PŘÍLEŽITOSTNĚ K 3. 11 . 

VIZOVICE - ŃÁMĚSTÍ - PŘÍLEŽITOSTNĚ V MAJOVÉM MĚSÍCÍ

UHERSKÝ BROD - NÁMĚSTÍ - PŘÍLEŽITOSTNĚ K MARIÁNSKÝM SVÁTKŮM

STRAKONICE - NÁMĚSTÍ - PŘÍLEŽITOSTNĚ 1. SOBOTU V MĚSÍCÍ

BLATNÁ - PŘÍLEŽITOSTNĚ  1. SOBOTU V MĚSÍCÍ


Místa pořádání

Vytvořte si webové stránky zdarma!