Modlitební příručka

Modlitby k Svatováclavskému putování Prahou

SVATOVÁCLAVSKÉPUTOVÁNÍ PRAHOU

S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ


MODLITEBNÍ PŘÍRUČKASVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ 

PRAHA 27. 9. 2016 - 13.00 -17.00 HOD

slovo k svatováclavskému putování

V roce Božího milosrdenství, na svátek sv. Václava a v Den české státnosti a v roce 700. výročí narození Karla IV., císaře římského a krále českého, si připomínáme, že český národ a jeho státnost byla po staletí utvářena duchovními hodnotami křesťanské víry, k nimž patří mír a pokoj. Od počátku české státnosti je česká zem vedena moudrými a zbožnými panovníky: sv. Ludmilou a sv. Václavem k víře v Boha a svěřována do ochranné péče Matky Boží. Lid této země po staletí ctil ochranný štít Panny Marie, Palladium Země české, aby nalezl ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Čeští panovníci, zvláště Karel IV., jako velký ctitel hlavního národního patrona sv. Václava, rozhojňovali víru v Krista a úctu k Panně Marii, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a stala se poutním místem a duchovní centrem celé říše jako předobraz nebeského Jeruzaléma. Díky těmto duchovním hodnotám náš národ dosáhl mimořádného společenského a duchovního významu a stal se důležitou součástí států Evropy. Za toto duchovní dědictví víry a křesťanských hodnot máme nejen děkovat, ale máme křesťanskou tradici našeho národa zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Zvěstování víry a šíření lásky a pokoje bylo spojeno s velkými obětmi mnoha osobností, které své svědectví ztvrdily mučednickou smrtí. Prolitá krev českých svatých mučedníků se stala setbou pro nové hlasatele radostné zvěsti a šiřitele pokoje v českém národě a ochránce křesťanského dědictví v naší zemi, zvláště v tomto čase ohrožení bezpečí a pokojného soužití.

Moudrá a zbožná kněžna Ludmila, která na moravském Velehradě přijala svatý křest z rukou arcibiskupa Metoděje společně se svým mužem knížetem Bořivojem, přinesla do Prahy a Čech křesťanskou víru, jejímž symbolem se stal kovový reliéf Panny Marie zvaný Palladium. Po její mučednické smrti jej zdědil její vnuk Václav, který Palladium měl také při válečném tažení a díky tomu předešel krveprolití a dosáhl smíru bez boje. Kníže Václav své dílo šíření lásky a pokoje ztvrdil mučednickou smrtí, když byl 28. září roku 929 zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Když byl mariánský reliéf překvapivě objeven, byl na tom místě zbudován chrám zasvěcený Panně Marii, ve kterém byl tento reliéf ctěn jako ochranný štít - Palladium země České.

Na posvátné místo přicházeli z celé země nejen prostí poutníci k uctění Palladia, aby hledali ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje, ale i čeští panovníci, zvláště pak král český Karel IV., který získáváním posvátných relikvií svatých mučedníků budoval Prahu jako posvátné a poutní místo a jako duchovní centrum říše. Rozhojňoval úctu k českým světcům, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a vzkvétala celá země. Kdykoliv se národ vzdaloval víře a úctě ke svým patronům, nastával mravní a duchovní úpadek.

V odkazu zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava a všech českých svatých mučedníků a patronů, a k poctě Otce vlasti, krále a císaře Karla IV., chceme navázat na poutní tradici utvářenou Karlem IV. a putovat posvátnými místy Prahy na místa mučedníků, abychom jejich uctěním a smírnou modlitbou odvrátili znesvěcení a zesvětštění posvátných míst a vyprosili prohloubení víry a obrácení národa. Chceme kráčet ve šlépějích zbožného pokorného poutníka a moudrého vládce Otce vlasti Karla IV., a přinášet požehnání a pokoj lidem dobré vůle a zvěstovat víru, naději a lásku do všech končin naší země.

Během procesí chceme vykonat zastavení na místech státních institucí a vyprošovat požehnání představitelům státu na všech stupních - prezident - parlament - magistrát dle výzvy Písma svatého: "Modlete se za všechen lid a všechny, kdo mají moc, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní". Tímto způsobem chceme vyjádřit spoluúčast věřících občanů na zajištění a vytváření obecného - společenského dobra, k němuž patří mír a pokoj jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení. Chceme se po vzoru mučedníků a zbožných a moudrých vládců snažit o to, aby se i naše oběti a modlitby staly semenem nových křesťanů, kteří křesťanským životem a hodnotami přetváří naší zem v království lásky a pokoje.

P. ThDr. Jiří Koníček, organizátor a duchovní doprovod procesí

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU

S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ

ZAHAJENÍ- KOSTEL VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM

MŠE SVATÁ KE CTI SV. VÁCLAVA ZA POKOJ V ČESKÉ ZEMI

Na začátku mše svaté uvítání poutníků procesí. Svatováclavské putování vykonáváme k uctění Otce vlasti a křesťanského panovníka Karla IV., k jehož osobním vlastnostem patřila hluboká zbožnost. Sám ve svém spise Morality ve výčtu ctností uvádí, že první je "znát Boha a jeho anděly". Byl si dobře vědom své odpovědnosti vůči Bohu - vyjádřil to ve slovech: "Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil Nejvyšší. On si ověří vaše skutky a přezkouší záměry." S osobou Karla IV. se pojí početné fundace nových církevních institucí. Řada kostelů a klášterů vyrostla v době Karlově na území Nového města pražského. Mimořádná byla Karlova úcta k relikviím a posvátným předmětům, které získával zejména na svých cestách. Nalezly své místo zejména v posvátných prostorách hradu Karlštejna a v pražské katedrále. Díky novým kostelům, jejich patrociniím a relikviím se v Karlově vizi měla Praha stát posvátným městem, v němž bylo sídlo vladaře České koruny a Svaté říše římské. Karel IV. založil kolegiátní kapitulu při kostele Všech svatých již jako moravský markrabě v roce 1341. Zadal také Parléřovské huti stavbu kaple, která zde vznikla mezi lety 1370-1387 podle vzoru francouzské Saint Chapelle.

Čtení z knihy Moudrosti. ( Mdr 6,9-21)

Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska (k ní), láska (k ní) je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.

Žalm: 1 Kron 29,11abc.11d-12a.12bcd; Odp.: 12b

Odp.: Ty, Hospodine, vládneš nade vším. Tvá je, Hospodine, velikost a moc, - nádhera, lesk i vznešenost, - neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.

Odp. Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, - Ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, - od Tebe je bohatství a velebnost.

Odp. Ty vládneš nade vším, - v Tvé ruce je síla a moc, - z Tvé ruky pochází všechna velikost a vláda. Odp.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. (1 Petr 1,3-6;2,21b-24)

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v Jeho šlépějích. On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

Slova svatého evangelia podle Matouše. ( Mt 16,24-27)

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

PO MŠI SV. UCTĚNÍ A MODLITBA U HROBU SV. PROKOPA

Asistence s Palladiem se seřadí a zastaví u oltáře sv. Prokopa

Uctění sv. Prokopa v kostele Všech svatých. Původně byl slovanským světským knězem, stal se benediktinem a později se rozhodl pro přísnější život poustevníka v lesní pustině u Sázavy. S pomocí knížete Oldřicha ajeho syna Břetislava I. tam kolem roku 1032 založil klášter a stal seopatem. Klášter se stal posledním útočištěm slovanské liturgie, která se v něm udržela až do roku 1096, tedy i po smrti sv. Prokopa. Prokop v něm udržoval slovanskou liturgii. Jeho úsilím bylo: "Vše pro Boha!" Karel IV. nechal obnovit sázavský klášter, aby se zde slavila slovanská liturgie.

Modlitba. Vytvoř v nás, Pane, dokonalý lék své síly, abychom my, kteří přeslavné zásluhy svatého Prokopa opata, uctíváme, podporováni jeho přímluvami, byli zproštěni všech utrpení duší svých a vysvobozeni od útoků ďábelských vnitřně i zevně. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, který s Tebou živ je a kraluje v jednotě Ducha Svatého, Bůh, na věky věků. Amen.

PROCESÍ Z KOSTELA VŠECH SVATÝCH DO SVATOJIŘSKÉ BAZILIKY NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Procesí se vydá z kostela Všech svatých do svatojiřské baziliky. Asistence s Palladiem se zastaví na schodech do presbytáře. Během procesí do baziliky sv. Jiří se zpívají litanie.

Litanie ke svaté Ludmile

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se.

Pane,smiluj se, Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi

Bože Duchu Svatá, smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

Svatá Ludmilo, oroduj za nás.

První křesťanská česká kněžno,

Svatým Metodějem pokřtěná,

Vévody Bořivoje manželko bohabojná,

Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha svých poddaných,

V kajícnosti žijící,

Bohu v modlitbách a sebezáporu věrná,

Pro svou štědrost k chudým slavená, a proto věhlasná,

Mnohými strastmi v rodině zkoušená,

Zakladatelko křesťanských chrámů,

Zbožná vychovatelko vnuka Václava,

Pronásledovaná svou snachou Drahomírou,

Z Prahy vypuzená a na Tetíně o svou spásu usilující, oroduj za nás.

Najatými vrahy přepadená a udušená, oroduj za nás.

Do Prahy pak slavně přenesená,

V chrámu svatého Jiří pohřbená,

Služebnice Boží věrná,

V strastech a soužení trpělivá,

Perlo zbožnosti předrahá,

Matko českého národa milá,

Mučednice slavná,

Naše orodovnice mocná,

Pro zásluhy svaté Ludmily, vysvoboď nás, Pane

Pro její svatý a obětavý život, vysvoboď nás, Pane

Pro všechny její ctnosti vysvoboď nás, Pane

Pro její mučednickou smrt a slávu vysvoboď nás, Pane

My hříšníci prosíme Tě, vyslyš nás

Abys nám na přímluvu svaté Ludmily odpustil, prosíme Tě, vyslyš nás

Abys v nás dědictví svaté Ludmily upevnil, prosíme Tě, vyslyš nás

Abychom se horlivě modlili o rozšíření svaté víry,

Abychom usilovali o sjednocení ve víře,

Abychom si hleděli svaté svornosti,

Abychom rádi potřebným pomáhali,

Abychom se od Tvých cest nedali ničím odvrátit,

Abychom v hodinu smrti vešli do věčné slávy,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se: Pro zásluhy svaté Ludmily ochraňuj naši vlast ode všech nesvárů a rozkolů, abychom dosáhli odměny slíbené tichým a pokojným křesťanům. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ZASTAVENÍ V BAZILICE SV. JIŘÍNA PRAŽSKÉM HRADĚ

Uctění sv. Ludmily a poděkování za Palladium

Zastavení asistence s Palladiem u hrobu sv. Ludmily. Úvodní slovo k místu zastavení.

Karel IV. potvrdil a posílil výlučné postavení svatojiřského kláštera. Abatyše svatojiřského kláštera se zároveň stávala kněžnou a měla doprovázet budoucí královnu během korunovace. Svatojiřská bazilika se stala posvátným místem uložení mučednice sv. Ludmily. Svatá Ludmila, se narodila kolem roku 860 a pocházela z knížecího rodu pšovského v severních Čechách. Když její manžel, kníže Bořivoj, krátce po sňatku přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě, stala se i ona křesťankou. Nechala zhotovit reliéf Panny Marie s Dítětem Ježíšem, Svým horlivým šířením křesťanství a dobročinností se stala první hlasatelkou - apoštolkou v českých zemích. V opravdové víře a v lásce k slovanské bohoslužbě vychovala nejen své syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka Václava. Jako pravá matka věřících se ze všech sil snažila rozmnožovat víru v Krista. V protivenstvích a v odporu nespokojených pohanských velmožů a jejich úkladům, které jí strojili s kněžnou Drahomírou, se osvědčila s ochotou podstoupit největší obět, obět svého života. Svou obět zpečetila mučednickou smrtí, - úkladnou vraždou uškrcením na jejím hradě. Reliéf Panny Marie po její mučednické smrti převzal sv. Václav a později se stal ochranným štítem Zemí českých - Palladiem.

PROCESÍ ZE BAZILIKY SV. JIŘÍ DO SVATOVÁCLAVSKÉ KAPLE V KATEDRÁLE SV. VÍTA

Procesí pokračuje ke Zlaté bráně. Během procesí se zpívají litanie.

Litanie k sv. Václavovi během procesí do Svatováclavské kaple

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

Svatá Maria, oroduj za nás

Svatý Václave, oroduj za nás

Vévodo české země, oroduj za nás

Zbožný a pokorný kníže,

Statečný panovníku,

Dědici české země,

Hlavní patrone naší vlasti

Ochránce našeho národa

Tvůrce míru

Vládce pokoje

Spravedlivý soudce oroduj za nás

Patrone služebníků oltáře oroduj za nás

Příklade českých vladařů oroduj za nás

Václave, vzore panování oroduj za nás

Václave, vzore bratrské lásky oroduj za nás

Václave, vzore odpuštění oroduj za nás

Těšiteli smutných

Osvoboditeli vězněných

Pomocníku v těžkých obdobích

Mučedníku pro Kristovu zvěst

Přímluvce u Božího trůnu, oroduj za nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Dorostl k svatosti za krátký čas a naplnil mnohé věky.

Modleme se: Všemohoucí Pane, tys dal naší vlasti svatého knížete Václava. Prosíme, na jeho přímluvu, dej naší zemi mír a hojnost svého požehnání. Posiluj v nás lásku k Tobě i k bližním, ať žijeme moudře, přemáháme zlo dobrem, ať Ti, jako on, sloužíme celým svým životem a dojdeme za ním k Tvému trůnu, tam, kde je krásné nebeské dvorstvo. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ZASTAVENÍ U ZLATÉ BRÁNY SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLY

Modlitba za prezidenta České republiky

Asistence s Palladiem se zastaví před Zlatou bránou čelem ke vstupu sídla prezidenta ČR. Po modlitbě požehnání Palladiem.

Monumentální zlatou bránu zdobí překrásná mozaika v italském duchu, vzniklá na začátku sedmdesátých let 14. století. Jejím námětem je Poslední soud, jemuž vévodí Kristus Pantokrator. U Jeho nohou klečí čeští zemští patroni, mezi nimi i svatý Václav jako první na pravé straně. Ještě níže po stranách lomeného oblouku klečí Karel IV. se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Pomořanskou.

Zlatá brána, kterou procházeli králové a vládcové, zobrazuje Poslední soud, aby si uvědomili, že jediným Králem a Soudcem je Kristu Král, kterému se budou zodpovídat ze své vlády. Na tomto místě v královském sídle českých panovníků a současném sídle prezidentů chceme vyprošovat všechny potřebné milosti a požehnání prezidentu České republiky za zodpovědné vedení státu.

Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, lidská srdce i život nás všech jsou v tvých rukou; veď všechny, kdo jsou odpovědni za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

PROCESÍ DO KATEDRÁLY SV. VÍTA - KRÁLOVSKÁ HROBKA

Během procesí zpěv Otče náš, vyslyš nás.

ZASTAVENÍ U KRÁLOVSKÉ HROBKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ

Asistence s Palladiem se zastaví u královské hrobky

Karel IV. se nejen se svým otcem Janem Lucemburským spolupodílel na založení gotické katedrály v roce 1344, ale rovněž v ní nalezl místo posledního odpočinku ve zdejší královské hrobce, stejně jako jeho manželky. Toužil být pochován v blízkosti významných světců, k nimž patřil i sv. Václav. I při výstavbě gotické katedrály byla respektována poloha hrobu sv. Václava, který zůstal na stejném místě pochován už od 10. století a nad nímž byla zklenuta kaple sv. Václava.

Modlitba za zemřelého císaře Karla IV. a české panovníky.

Bratři a sestry, přejeme si, aby v naší zem vládl pokoj a smír, aby všichni byli šťastni. Při vzpomínce na císaře a krále Karla IV. společně prosme za sebe i za naši vlast.

  • Prosíme za představitele státu a církví: Dej, aby jako císař Karel IV. a arcibiskup Arnošt z Pardubic dokázali vzájemně spolupracovat ve prospěch celé společnosti. Prosíme Tě, vyslyš nás.
  • Prosíme za všechny obyvatele naší vlasti: Dej, aby na přímluvu svatých patronů a ochránců naši vlasti, byli ochráněni nepřízně přírodních živlů a zlých katastrof. Prosíme Tě, vyslyš nás.
  • Prosíme za národy Evropy, kterým císař a král Karel vládl: Dej, aby vzájemně spolupracovaly, nezapomněly na základy své kultury a neopouštěly křesťanské hodnoty. Prosíme Tě, vyslyš nás.
  • Prosíme za všechny zemřelé, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o budování a rozkvět naši vlasti: Rozpomeň se na jejich zásluhy, odpusť jim hříchy a doveď k věčnému patření na Tvou tvář.

Bože, s důvěrou svěřujeme našeho krále Karla IV. do tvých rukou.

Tvá láska ho provázela po celý život:

Věříme, že mu dáš svůj věčný mír a v této víře prosíme,

abys ho uvedl do svého království.

Vždyť co minulo, bylo časné a nebude pláč ani nářek ani bolest,

ale jen pokoj a radost, skrze Tvého Syna v Duchu svatém

na věky věků. Amen.

Po modlitbě procesí prochází katedrálou k uctění světců.

Uctění a modlitba k sv. Vojtěchu: Bože, Tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse duší a posiloval ho, aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu, a lid, který jsi jim svěřil, posiluj, ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ZASTAVENÍ VE SVATOVÁCLAVSKÉ KAPLI

Uctění sv.Václava - převzetí Palladia z hrobu sv. Václava

Asistence položí Palladium na hrob sv. Václava a postaví se do čela kaple,

Karel IV. nechal zbudovat svatováclavskou kapli na vlastní náklady. Mimořádnou pozornost je v této souvislosti třeba věnovat také svatováclavské koruně, kterou dal Karel IV. zhotovit pro svou korunovaci českým králem a kterou světci daroval. Koruna bývala původně skutečně uchovávána na relikviářové bystě se světcovou lebkou. Panovníci si museli korunu od světce půjčovat a platit za to poplatek kapitule.

Sv. Václav byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Jakojeho babička mu dala pro život cennější výbavu - křesťanskou víru. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Kníže Václav vždy jednal čestně a podle křesťanské lásky. Pro dobro národa se snažil o pozvednutí morálky a pokřesťanštění země. Nespokojení šlechtici uvažovali oodstranění takového knížete.Plán na Václavovo zavraždění vznikl hlavně kvůli jeho ctnostem a věrnosti křesťanským zásadám. Zaplatil za životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se hlavním patronem naší země.

Modlitba.Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste eleison. Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison. ...

Modlitba k Matce Boží - Palladiu Země české

Matko Boží, víme že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. V místě umučení sv. Václava ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary. Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel.

Nyní přicházíš na posvátné místo hrobu sv. Václava, aby jsi vyslechla prosby věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení v záležitostech, které Ti svěřujeme. Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás.

Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás zde a provázej na posvátných místech jako své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci.

Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Modlitba za národ. Bože, Otče všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko - naši krásnou a úrodnou vlast.

Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás,

abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě

po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.

Asistence s Palladiem symbolicky položí Palladiu na náhrobek sv. Václavaa převezme a požehná přítomné.

PROCESÍ Z KATEDRÁLY SV. VÍTA - SVATOU BRANOU PRAŽSKÝM HRADEM KE KOSTELU SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ

Před výstupem svatou bránou Božího milosrdenství následuje modlitba.

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české konáme v jubilejním roce Otce vlasti Karla IV., který budoval Prahu jako poutní místo. Papež František uvádí, že zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoli jinde bude každý muset vykonat pouť podle svých sil. Bude to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je milosrdný Otec k nám.

Během procesí se zpívá svatováclavský chorál. Zastavení na Hradčanském náměstí a požehnání Palladiem městu Praze. Během procesí se zpívá.

Litanie k českým svatým patronům během procesí

Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

Svatá Maria, oroduj za nás

svatý Josefe, oroduj za nás

svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás

svatý Gorazde,

svatý Klimente,

svatý Zikmunde,

svatý Kosmo a Damiáne,

svatá Ludmilo,

svatý Václave.

svatý Víte

svatý Vojtěchu. oroduj za nás

svatý Radime, oroduj za nás

svatý Prokope, oroduj za nás

svatá Zdislavo, oroduj za nás

svatá Anežko, oroduj za nás

svatá Hedviko,

svatý Norberte,

svatý Ivane.

svatý Jene Nepomucký

svatý Jene Sarkandře

svatý Klemente Maria Dvořáku

svatý Jene Neumanne,

blahoslavený Hroznato, oroduj za nás

svatí patronové naši vlasti, orodujte za nás

všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (3x)

Orodujte za nás naši svatí patronové,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Prosíme Tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom vždy zůstali věrni církvi a vlasti a po tomto životě dosáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

ZASTAVENÍ V KOSTELE SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ

Modlitba za členy Parlamentu České republiky. Asistence s Palladiem se zastaví v presbytáři. Uvítaní zástupců Parlamentů.

Poblíž dnešního kostela sv. Mikuláše stávala rotunda sv. Václava, která upomínala na zázrak, jenž se tu udál při převozu světcových ostatků ze Staré Boleslavi do Prahy. Právě ve chvíli, kdy tudy projížděl vůz se světcovým tělem, došlo k zázračnému otevření věznice na Malostranském náměstí.

Čtení z prvního listu Timoteovi, 1. Tim 2,1-4

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Slyšeli jsme slovo Boží.

Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se.

- Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší.

- Prosme za mír celého světa, za církve a za sjednocení všech křesťanů.

- Prosme za naši vlast a za náš národ a za všechny, kteří mu slouží.

- Prosme za naši obec (naše město) a za všechny obce a všechna města a země a za všechny, kteří v nich s vírou přebývají a za pokojné časy.

- Prosme za nás za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, hněvu,nebezpečí a nouze.

Ujmi se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou štědrou milostí. Neboť Tobě patří všechna sláva a čest a klanění nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Procesí pokračuje na malostranské náměstí. Zpívá se píseň.

ZASTAVENÍ V KAPLI POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Asistence s Palladiem se zastaví na malostranském náměstí. Pozdrav zástupce parlamentu shromážděným poutníkům.

Během procesí chceme vykonat zastavení na místech státních institucí a vyprošovat požehnání představitelům státu na všech stupních - prezident - parlament - magistrát a přijmout výzvu Písma svatého: "Modlete se za všechen lid a všechny, kdo mají moc, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní" . Tímto způsobem chceme vyjádřit spoluúčast věřících občanů na zajištění a vytváření obecného - společenského dobra, k němuž patří mír a pokoj jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení.

Modlitba za vlast. Bože milosrdný, prosíme Tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.

Asistence s Palladiem vstoupí do poslanecké kaple. Modlitba a požehnání Palladiem. Během žehnání lid zpívá píseň. Po návratu následuje modlitba.

PROCESÍ Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY NA KARLŮV MOST

Litanie ke sv. Janu Nepomuckému během procesí na Karlův most

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

Svatá Maria, oroduj za nás

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás

Zbožný mladíku

Kněže s úctou k Bohu

Svědomitý zpovědníku

Ctiteli Panny Marie

Následovníku apoštolů

Věrný pastýři

Útěcho zarmoucených

Otče chudých

Ochránce nevinných

Učiteli bloudících

Posilo slabých

Pomocníku hříšníků

Jene, vzore pokory

Jene, vzore zbožnosti

Jene, vzore horlivosti

Jene, vzore mlčenlivosti

Svatý Boží svědku

Ozdobo kněžského stavu

Mučedníku zpovědního tajemství

Ochránce cti

Náš přímluvce u Boha

Svatý patrone české země, oroduj za nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

ZASTAVENÍ NA KARLOVĚ MOSTĚ - SV. JAN NEOMUCKÝ

Úvodní slovo k místu.Sv. Jan Nepomuckýpocházel z jihozápadních Čech. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil proto od něho mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání imlčenlivost dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost.

Modlitba k sv. Janu Nepomuckému: Všemohoucí Bože, děkujeme Ti, že jsi naší vlasti poslal svatého kněze Jana. On pracoval se svatou horlivostí pro Tvé království a Tys ho posiloval v duchovním zápase, aby dosáhl věčné vítězství. Prosíme, dej na jeho přímluvu našemu národu a české zemi své požehnání a chraň nás od všeho zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

PROCESÍ Z KARLOVA MOSTU DO KLÁŠTERA KŘÍŽOVNÍKŮ

Během procesí se zpívají litanie.

ZASTAVENÍ U SOCHY KARLA IV U KARLOVA MOSTU

Pocta císaři a králi Karlu IV.

Při pohledu na Staroměstskou mosteckou věž je možné opět zakusit silné propojení Karla IV. s českými zemskými patrony. Vidíme zde Karla IV. spolu se synem Václavem IV. a mezi nimi stojícího sv. Víta. Nad nimi stojí biskup sv. Vojtěch a král sv. Zikmund. Viniční sloup upomíná na zázrak, který provázel převoz ostatků sv. Václava na Pražský hrad. Řeka byla tehdy prudce rozvodněná a nebylo možné přejít na druhý břeh. Když však dojel vůz se světcovými ostatky ke břehu, voda náhle opadla, v důsledku čehož bylo možné sejmout truhlu se sv. Václavem z vozu a přenést ji na ramenou několika mužů na druhou stranu brodu.

Zamyšlení kardinála Dominika Duky k jubileu Karla IV. Dnes si plně neuvědomujeme význam velkolepého stavebního projektu, kterým tento nový kamenný most byl, ale to, co je nejpodstatnější, je ona spojnice. Katedrála s univerzitou tvoří symboly, které vytvořily naši západní křesťanskou civilizaci. Je to setkání dvou institucí. Jako arcibiskup začnu církví, ale vím, že církev nemůže plnit svoji úlohu sama od sebe a pro sebe, protože zde je proto, aby sloužila společnosti. Stavitelem mostu byl nazýván císař, latinským výrazem pontifex, což byla sakrální role. Znamená to, že bez posvátna není spojení. Věda ztrácí bez víry směr a víra se může bez vědy propadnout do pověry. (...) Uvědomujeme si, že dobu Otce vlasti tvoří symbióza spolupráce mezi králem Karlem IV. a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. To je historie. Ale jaký je požadavek současnosti? Církev musí vést s vládami dialog pro zachování a rozvoj společného dobra, které obsahuje nejenom materiální hodnoty, ale také bohatství duševních a duchovních hodnot. Jedině tak bude v naši zemi, v jejím celoevropském významu, opravdu dobře. Stavba mostu nebyla pouze inženýrskou stavbou, ale byla považována také za duchovní aktivitu.

ZASTAVENÍ V KOSTELE SV. FRANTIŠKA V KLÁŠTEŘE KŘÍŽOVNÍKŮ - UCTĚNÍ SV. ANEŽKY

Zamyšlení: Narodila se v roce 1205 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Ačkoliv měla více možností žít přepychovým životem a dokonce se stát manželkou německého císaře Fridricha II. či anglického krále Jindřicha III., zvolila si život skromné řeholnice. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož roku 1234 sama vstoupila a stala se jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou. Je to jediný řád, který vznikl přímo v Čechách, v Praze a dodnes zde působí. Zemřela 2.3.1282 ve svém klášteře "Na Františku". Její svatořečení 12.11.1989 sehrálo důležitou roli v listopadové Sametové revoluci, při které naše země získala znovu svobodu.

Modlitba: Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala Tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné.

PROCESÍ Z KLÁŠTERA KŘÍŽOVNÍKŮ NA STAROMĚSKÉ NÁMĚSTÍ. Během procesí se zpívají litanie nebo jiná vhodná píseň.

Litanie ke sv. Anežce

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi

Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi

Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi

Svatá Maria, oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.

Svatá Panno panen,

Svatá Anežko,

Ušlechtilá ratolesti rodu královského,

Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,

Dobroditelko chudého lidu,

Zbožná řeholnice,

Vzore pokory, oroduj za nás.

Bohumilá abatyše, oroduj za nás.

Láskou k svému Spasiteli planoucí,

Důvěrou svaté Kláry poctěná,

Zakladatelko klášterů,

Vzore řeholní kázně,

Příklade zbožnosti,

Milovnice svaté chudoby,

Zrcadlo panenské čistoty,

Moudrá rádkyně českých vládců,

Chloubo rodu Přemyslovců,

Ochránkyně České země,

Jenž jsi šatila chudé,

Jenž jsi nasycovala hladové,

Jenž jsi ošetřovala nemocné,

Jenž jsi těšila zarmoucené,

Jenž jsi z lásky ke Kristu pohrdla korunou královskou,

Jenž jsi život svůj zasvětila Ježíši Kristu,

Abychom tě následovali v andělské nevinnosti, prosíme Tě, vyslyš nás

Abychom vroucně milovali svého Spasitele,

Abychom stále více prospívali v dokonalosti křesťanské,

Abychom veškerá utrpení snášeli s odevzdaností do Vůle Boží,

Abychom tě následovali v poníženosti a pokoře,

Abychom s milostí Boží došli slávy neskonalé,

Abychom před smrtí byli zaopatřeni svatými svátostmi,

Abychom na tvou přímluvu došli šťastné smrti,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Modleme se: Bože, jenž jsi svatou pannu Anežku pro její odmítnutí královských rozkoší a pro následování Tvého kříže povýšil na nebesa; prosíme, dej nám jí následovat a na její přímluvy dojít věčné spásy. Jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

ZASTAVENÍ U PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU

Asistence s Palladiem zastaví u vstupu do budovy magistrátu. Po modlitbě následuje požehnání Palladiem.

Modlitba za město Prahu a za zastupitelstvo

Panno Maria, Ochránkyně Prahy. Tak jako od nepaměti naši předkové, se k Tobě nyní utíkáme i my, abychom Tvému Neposkvrněnému Srdci zcela svěřili a zasvětili naše město Prahu a Evropu. Prosíme Tě, chraň je i všechny svoje děti v nich žijící, rodiny i jednotlivce, jejich domácnosti i všechen jejich majetek. Střez jejich kroky na všech jejich cestách při všech jejich činnostech.

Chraň nás a naše město a Evropu před neštěstím, nemocemi a všemi útoky zla a veď nás cestou pokoje, lásky a svornosti, cestou obrácení ke Svému Synu Ježíši. Panno Maria, Ochránkyně Prahy a Evropy, oroduj za nás. Amen

PROCESÍ NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Během procesí se zpívají litanie.

Litanie k Panně Marii za osvobození

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože, Duchu Svatý, smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko osvobození, oroduj za nás.

Svatá Maria, Panno vítězná, oroduj za nás.

Svatá Maria, zastíněná mocí Nejvyššího, oroduj za nás.

Svatá Maria, jejíž potomstvo rozdrtilo Satanovu hlavu,

Ženo oděná sluncem, Satanem nezranitelná,

Svatá Maria, ty nás chráníš před zuřícím Drakem,

Svatá Maria, útočiště hříšníků,

Svatá Maria, osvobození a uzdravení nemocných,

Svatá Maria, naděje zoufalých,

Svatá Maria, ochránkyně těhotných žen,

Svatá Maria, těšitelko dětí utracených před narozením, oroduj za nás.

Od Satanovy moci a jeho pokušení, osvoboď nás, Panno Maria

Od démonické posedlosti, osvoboď nás, Panno Maria

Od svodů ducha temnot, osvoboď nás, Panno Maria

Od sekt, čarodějnictví a tajných spolků,

Od sklonů k věštectví a falešným proroctvím,

Od falešných vizí a klamných snů,

Od všeho prokletí,

Od nemocí, které jsou následkem kouzel,

Od pustošících ran,

Od hladu, násilí a války,

Od smrtelných nehod,

Od nakažlivých chorob,

Od všeho ohrožení dětí v matčině těle,

Od komplikovaných porodů,

Od zranění z našeho dětství,

Od duševních úzkostí a tělesných nemocí,

Od nevysvětlitelných zmizení blízkých příbuzných,

Od zlých následků bezbožnosti,

Od rostoucí nevěry a kultury smrti,

Od popírání víry,

Od nehodného přijímání Krista v Eucharistii a od rouhání se Bohu,

Od beznaděje a zbabělosti,

Od ducha pýchy a panovačnosti,

Od zatvrzelosti v hříchu,

Od hříchu proti Duchu Svatému,

Od odmítání odpustit našim nepřátelům,

Od nenávistných a smilných myšlenek,

Od ďábelských útoků v hodině smrti,

Od očistcových muk,

Od věčného zavržení, osvoboď nás, Panno Maria

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Oroduj za nás, Panno Maria, Matko osvobození.

Abychom byli vysvobozeni ze všeho soužení.

ZASTAVENÍ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ - MARIÁNSKÝ SLOUP. Smírná modlitba na místě stržení mariánského sloupu

Asistence a Palladiem zastaví na místě stržení mariánského sloupu.

Zamyšlení: Mariánský sloup se sochou Neposkvrněné byl postaven v roce 1650 z vděčnosti Matce Boží za téměř zázračnou pomoc Pražanům při obraně města obléhaného švédskými vojsky v roce 1648.

Původní Mariánský sloup byl postaven přesně na místě, kde bylo v roce 1631 na pranýři vystaveno a hanebně zneuctěno "Palladium země české" - milostný obraz Matky Boží ze Staré Boleslavi. Dne 3.11.1918, krátce po vzniku samostatného Československé republiky, byl tento mariánský sloup zfanatizovaným davem potupně stržen a téměř úplně zničen. Mariánský sloup byl významnou památkou mimořádné hodnoty kulturní a duchovní.

Smírná modlitba: Dovoláváme se Tvoji lásky, Matko, lásky ochotná svým dětem vždycky odpustit. Den se nachyluje, snad už času nakrátko, sami ze své bídy nemůžeme se vyprostit, Tvá dobrota zve nás, Královno míru, když celá naše země bouří zmítána, zapomeň urážky, přijmi prosbu smíru, vždyť Ty, Matko jediná jsi naše záchrana. Obraz tvůj, kdys bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře vlasti naší požehnání své. Příjmy korunu a chop se žezla svého, právem lásky patřila vždy Tobě česká zem. Pro dobrotu Tvého srdce mateřského, ať je národ náš už navždy Tvým národem. Amen.

PROCESÍ ZE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ DO CHRÁMU MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Během procesí se zpívají litanie

Litanie k Panně Marii - loretánské

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi

Svatá Maria, oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.

Svatá Panno panen, oroduj za nás.

Matko Kristova, oroduj za nás.

Matko Božské milosti, oroduj za nás.

Matko nejčistší, oroduj za nás.

Matko nejcudnější,

Matko neporušená,

Matko neposkvrněná,

Matko láskyhodná,

Matko podivuhodná,

Matko dobré rady,

Matko Stvořitelova,

Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,

Panno úctyhodná,

Panno chvályhodná,

Panno mocná,

Panno dobrotivá,

Panno věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,

Trůne moudrosti,

Příčino naší radosti,

Stánku Ducha svatého,

Stánku vyvolený,

Stánku zbožnosti,

Růže tajemná,

Věži Davidova,

Věži z kosti slonové,

Dome zlatý,

Archo úmluvy,

Bráno nebeská,

Hvězdo jitřní,

Uzdravení nemocných,

Útočiště hříšníků,

Těšitelko zarmoucených,

Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,

Královno patriarchů, oroduj za nás.

Královno proroků, oroduj za nás.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

Královno mučedníků, oroduj za nás.

Královno vyznavačů, oroduj za nás.

Královno panen,

Královno všech svatých,

Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,

Královno na nebe vzatá,

Královno posvátného růžence,

Královno míru, oroduj za nás.

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se : Prosíme Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života; skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

ZASTAVENÍ V KOSTELE MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM

Uctění obrazu Madony Rynecké. Zasvěcení Panně Marii - požehnání Palladiem země české. Asistence postaví Palladium na oltář a postaví se čelem k oltáři

Výstavba chrámu Matky Boží před Týnem probíhala i na sklonku vlády Karla IV., z té doby pochází reprezentativní tympanon severního portálu chrámu dokončený za vlády Karlova syna Václava IV. Dnes se zde nachází oltář zasvěcený sv. Václavu se sochami od Jana Jiřího Bendla z roku 1664.

Zasvěcení Prahy a národa Panně Marii.

Matko církve,osvěcuj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť zvláště ty národy, pro něž ty sama očekáváš naše zasvěcení a naše odevzdání. Pomáhej nám žít v pravdě Kristova zasvěcení pro celou lidskou rodinu v dnešním světě.

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdcise vším, co jsem a co mám.Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval/a/ čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil/a/ v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

PROCESÍ Z KOSTELA MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM K SOŠE SV.VÁCLAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Během procesí se zpívají litanie. Asistence s Palladiem se zastaví u budovy Karolína a po modlitbě a požehnání pokračuje procesí.

Modlitba za školství a vzdělanost v národě

Bože, děkujeme za prvomučednici naší krve, sv. Ludmilu, která je vzorem vychovatelky, a prosíme, aby naši pedagogové vychovali mravnou a vzdělanou mládež. Prosíme za učitele a profesory, kteří na našich univerzitách a školách formují budoucí generace obyvatel českého státu: Dej, aby dokázali z mladých lidí vychovávat dobré a vzdělané občany.

Modlitba za mír. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme Tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje

Během procesí se zpívají litani.

ZAKONČENÍ PROCESÍ ÚČASTÍ NA SVATOVÁCLAVSKÉM DUCHOVNÍM ZASTAVENÍ POD SOCHOU SV. VÁCLAVA

- předsedá kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup -

Asistence vystoupí na podium a uloží Palladium na podstavec. Předání a požehnání Palladiem městu Praze a České zemi.

Zamyšlení.Svatováclavské putování dospělo na Václavské náměstí, kterému vévodí socha sv. Václava. Sv. Václav je světcem, kolem kterého se ve vážných dobách a významných situacích shromažďuje český národ. Sousoší sv. Václava, které stojí na Václavském náměstí , se stalo místem, kde se shromažďoval lid v rozhodujících momentech našich dějin. Zde po 21. srpnu 1968 setrvávaly skupiny mladých lidí, které se zakrvácenými prapory a nápisem na pomníku "Jsme svobodný národ" manifestovaly proti okupaci tzv. spojeneckých vojsk. V listopadu 1989 zde byla vítána opět svoboda. Duchovní odkaz, ukazující správnou cestu, se mnozí stále bojí a brání přijmout. Václav je vzorem křesťanského panovníka a svatosti. Jeho život i smrt svědčí o tom, že zdravý život národa spočívá na vzdělanosti, mravnosti a živém vztahu k Bohu.

PÍSNĚ K PROCESÍ

K oltáři Páně

Vstup 1. K oltáři Páně plni touhy spějme, / k Ježíše Krista drahé oběti; / z hloubi své duše Hospodinu pějme, / k nebes ať výši duch náš zaletí! / Tobě, ó Bože, z vin se vyznáváme, / na milost přijmi dítky zbloudilé. / Patrone svatý, jehož v nebi máme, [: oroduj za nás, svatý Cyrile. :]

2. Ó budiž chvála Hospodinu vzdána, / lidem buď mír, když dobré vůle jsou, / nebeská všem je otevřena brána, / plní kdo víry cestou Páně jdou. / Vzdávej svým otcům díky neustálé / za světlo víry, vděčný národe, / aby nám jasně zářilo i dále, [: oroduj za nás, svatý Metode. :]

Před evangeliem

3. Věříme v Boha, Otce všemocného, / v Ježíše Krista stejné podstaty, / spolu též v Ducha, dárce milostného, / v němžto je poklad pravdy bohatý. / Statečně chceme při své víře státi, / pilně se chránit cesty nepravé, / s dědicem svatým život za ni dáti, [: oroduj za nás, svatý Václave. :]

Obětní průvod

4. Chleba a víno darem tobě nesem / podle tvé vůle, Pane na nebi; / tobě se v oběť dává země s plesem, / jméno tvé svatá církev velebí. / Pastýře, otce dal jsi vlasti naší, / v něm po věky má národ útěchu, / k němu se prosba vzhůru k nebi vznáší: [: oroduj za nás, svatý Vojtěchu. :]

5. Zapějme Pánu vroucně píseň slávy, / k nám se již blíží nyní na oltář, / nebesa nebes Krále svého zdraví, / andělé před ním kloní svoji tvář. / S nimi tam skví se jako hvězda krásná, / z které všem světlo lásky zářilo, / národa matka, mučednice jasná: [: oroduj za nás, svatá Ludmilo. :]

Přijímání

6. Beránku Boží, který snímáš viny / celého světa, jejž jsi vykoupil, / pohlédni na nás, na své hříšné syny, / zlého nás zbav a ve všem dobrém sil. / Světcové naši, kteří v nebi dlíte, / před Božím trůnem, slyšte národ svůj: / Chraňte nás, svatý Prokope a Víte, [: Anežko svatá, za nás oroduj. :]

7. Požehnán budiž, který jménem Páně / přicházíš z nebe, plný milosti, / ó kéž se hostem duše naší staneš, / pramenem spásy, čistých radostí. / Tys byl i silou svého kněze Jana, / že povinnosti svoje nezradil. / Kéž je i nám ta velká milost dána, [: kéž nebe máme s Janem za podíl. :]

Závěr

8. Dej, Bože věčný, nám své požehnání, / veď v míru národ, jenž tě velebí, / slyš slova přímluv od těch, kdo nás chrání, / nám připravují místo na nebi. / Jsou z našich rodů, naší věčnou slávou, / kráčeli zemí, po níž jdeme my. / S pomocí jejich najdem cestu pravou [: tam, kde se sejdem s nimi se všemi. :]

Svatý Václave - Svatováclavský chorál

1. Svatý Václave, / vévodo české země, / kníže náš, / pros za nás Boha, / svatého Ducha! / Kriste, eleison.

2. Ty jsi dědic české země, / rozpomeň se na své plémě, / nedej zahynouti / nám ni budoucím, / svatý Václave! / Kriste, eleison.

3. Pomoci my tvé žádáme, / smiluj se nad námi, / utěš smutné, / zažeň vše zlé, / svatý Václave! / Kriste, eleison.

4. Nebeské jest dvorstvo krásné, / blaze tomu, kdo tam dojde, / v život věčný, / oheň jasný / svatého Ducha. / Kriste, eleison.

5. Maria, Matko žádoucí, / tys Královna všemohoucí, / prosiž za nás, / za křesťany, / svého Syna, / Hospodina! / Kriste, eleison.

6. Andělé svatí, nebeští, / račte nás k sobě přivésti, / tam, kde chvála / nepřestává / věčného Boha. / Kriste, eleison.

7. Všichni svatí, za nás proste, / zahynouti nám nedejte, / svatý Víte, / svatý Norberte, / svatý Zikmunde, / svatý Prokope, / svatý Vojtěše, / svatý Jene Nepomucký, / svatá Ludmilo, / svatá Anežko, / svatý Václave! / Kriste, eleison.

8. Bohu Otci chválu vzdejme, / svatým křížem se žehnejme: / Ve jménu Otce / i Syna jeho / i Ducha Svatého. / Kriste, eleison.

Píseň ke sv. Ludmile

1. Ještě než vzpjal se první chrám / nad vrchy této země, / ještě než pokoj vešel k nám / a zvon se ozval temně, / ty první zaslechlas horoucí Kristův hlas / z úst kněze Metoděje.

2. Jak svítíš slavně zářící / na kraji temných bájí, / pěstounko, vnuku kněžici / a všem, kdo uznávají / v něm pána statků svých, v úzkostech časů zlých / veliká pomocnice.

3. Ty matko kněží vznešená, / ty víry šiřitelko, / co trpí kde, lék v tobě má, / nešťastných těšitelko, / soucitné srdce Čech, jež hledáš v bědných všech / tvář zmučeného Krista.

4. V mírnosti své vždy nad jiné / nejstatečnější žena, / bez kapky krve jediné / oběti zadušená, / by zhynul s tebou hlas, jejž všude šířilas / pro spásu lidu svého.

5. S námi buď, svatá Ludmilo, / přímluvo naše jistá, / všech srdcí věrných posilo, / zvěstovatelko Krista! / Tvůj život i tvůj skon kéž znějí nám jak zvon / chval Božích každodenně.

V zemi věrných Čechů

1. V zemi věrných Čechů radostný den svítá, / štěstím nebe plesá jitra svatá zář, / zpěvem velebným jej národ celý vítá, / bílé květy lásky klade na oltář. / Kyrie, eleison, smiluj se, ó Pane, / v milosti a lásce shlédni na svůj lid, / žehnej národu a vlasti milované, / hojnost zemi dej a míru svatý klid.

2. Slova Páně hlásal životem svým celým, / apoštolem víry vlasti naší byl, / Boha miloval i lid svůj srdcem vřelým, / příkaz lásky Páně skutkem naplnil. / Za své vrahy prosil v posledním svém vzdechu: / Bůh ti odpusť, bratře! šeptal jeho ret. / Nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, / dokud bratr bude bratru opouštět.

3. Tobě, Bože věčný, oběť chleba, vína / láska lidu v úctě klade na oltář; / proměň dary čisté v tělo a krev Syna, / který slovem pravdy změnil země tvář. / Posvěť duši naši, Pane Jezu Kriste, / jenž se Otci svému za dar podáváš, / bychom tobě nesli v oběť srdce čisté, / jako Václav svatý, zbožný kníže náš.

4. Klaníme se tobě, Bože náš a Pane, / pod způsobou chleba, vína tajemnou; / víra duši sílí, láska v srdci plane, / naděj život vlévá v duši zemdlenou. / S naším vojevodou v úctě poklekáme, / víra jeho pevná plní naši hruď, / tebe ve svátosti, Pane, vyznáváme, / s námi, Jezu Kriste, Bože skrytý, buď.

5. Beránku náš Boží, Pane Jezu Kriste, / milost tvoje září v nebes věčný stan, / v pokoře se blíží k tobě duše čisté, / život dáváš tomu, kým jsi milován. / V dvorstvu nebes jasném dědic české země / v náruč tvoji sladkou národ celý zve; / pevně státi bude zbožné jeho plémě, / v lásce věrné střežíc poklad víry své.

6. Žehnals, Pane, otcům milosti své květem, / odíval jsi štědře práce jejich plod. / Z lůna slávy věčné shlédni k jejich dětem, / žehnej slovem spásy Čechů věrný rod. / Přijď, ó Jezu Kriste, spáso světa všeho, / duším světlo víry, srdcím lásku dej, / sešli pomoc svoji z trůnu nebeského, / českou zemi chraň a lidu požehnej.

Ke sv. Jenu Nepomuckému

1. Svatý Jene Nepomucký, - jak je krátký život lidský, - kratší je než ohlédnutí - a už tě z něj jíti nutí. I když krátký, přesto plný, - úkol splněn, přes něj vlny, - v moři lásky vítají tě - Matka Boží, Ježíš - Dítě.

2 Vypros i nám, svatý Jene, - tam kde jsi ty, ať dojdeme, - s plnou mírou vrchovatou, - před Ježíše, Pannu svatou.

Ježíši Králi, nebe a země

1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů chór, / velebnost tvoji v hymnech a písních, / opěvá svatých a světic sbor. / Nám zahaluješ tvář ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému králi ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.

2. Ježíši, Králi nebe a země, / tvá láska jako nebeská zář / ze srdce tvého oslaveného / rozjasňuje všech blažených tvář. / Nám zahaluješ je ve svátosti, / láska však tuší nebeský zdroj. / Ježíši, Králi pokojných duší, / se Srdcem svým nás navěky spoj.

3. Ježíši, Králi nebe a země, / jenž jsi nás krví svou vykoupil, / dál kraluj v srdcích svých věrných dětí, / víru v nás oživ, naději sil. / Věříme v tebe, žes Bohem naším, / žes cesta naše a život náš. / Kéž k Srdci tvému lnem živou láskou, / ty v sobě věčný zdroj pravdy máš.

4. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do rodin všech, / ze Srdce svého lásku a věrnost, / do srdcí jejich prouditi nech. / Dej mužům stálost pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky své, / ať v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas, jak všechny k nebesům zve.

5. Ježíši, Králi nebe a země, / přitáhni k sobě náš český lid, / ať v jeho srdci a v jeho mysli / vládne tvůj řád a bezpečný klid. / Ó, dej mu víru, naději, lásku, / uchraň ho hříchů, nesvornosti, / ať opět uzná království tvoje, / sklání se před tvou velebností.

6. Ježíši, Králi nebe a země, / buď Králem v církvi, dědictví svém, / aby nás vedla v nebeský domov, / jejž z lásky k nám jsi připravil všem. / Nauč nás lásce k té matce dobré, / která nás vede jak dítky své, / dej jí svou sílu, by přemáhala / samého pekla nástrahy zlé.

7. Ježíši, Králi nebe a země, / popřej nám místa v království svém, / až dokonáme pouť žití svého / po mnoha zkouškách, po boji všem. / Přijď království tvé, v němž není bolu, / v němž není slzí bolestných víc, / kde věčné blaho a věčná radost / ozařuje všech blažených líc.

K pražskému Jezulátku

1. Zázračné Dítě, jsi Prahy slávou, - světlem v nás, sladký Pastýři; - dnes naše hlasy, vzdávat Ti slávu - s láskou Tvou k Tobě zamíří. - Ze svého trůnu své ruce zvedáš, - na nás rozléváš požehnání. - Hleď na svou zahradu karmelskou, - dej ať nikdo nás z ní nevyhání.

2. Ty, Pražské Dítě, jsi Nebes Králem, - Květem jsi Panny, Mír jsi náš. - Hvězda jsi zářící, která s láskou - po cestě pravdy vede nás. - Jen na té a ne té naší cestě - vedeš duše, jež do nebe jdou. - Působíš, z krásy Tvé že radost máme, - v ní nám zřít dáváš věčnost svou.

Otče náš, vyslyš nás

1. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš!

Zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. V úzkostech my k Tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme, neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš! Zůstaň s námi...

2. Maria, Matičko, ty náš národ mocně chraň! Zůstaň Matkou lidu svému, drž nad ním svou dlaň. Vzpomeň, jak tě lid náš v lásce měl, vzýval tě a vroucí písně pěl, pro tu lásku odpusť mnohý hřích, neopusť nás v dobách zlých. Maria, Matičko, ty náš národ mocně chraň!Zůstaň Matkou...

3. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! Pros za Čechy, Moravany, svatý Václave. Zkormouceni k tobě voláme a v přímluvu tvoji doufáme, oroduj za naši krásnou vlast, úpěnlivě voláme. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! Pros za...

4. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! Chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave. Tisíc let jsi chránil národ svůj, prosíme i dál nás ochraňuj. Víře své i vlasti věrný lid, ať je šťasten, v míru živ. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! Chraň nám...

Maria, Maria, nad slunce jasnější,

1. Maria, Maria! / Nad slunce jasnější, nad měsíc krásnější, / nad perly vzácnější, Maria. / Budiž pozdraveno tvé přesladké jméno / na nebi, na zemi, Maria.

2. Maria, Maria! / U Boha věčného, Otce Syna svého, / pros za nás v každý čas, Maria. / Ať nás neopustí v nouzi a těžkosti / podle své milosti, Maria.

3. Maria, Maria! / Pros Ježíše Syna, by nám naše vina / odpuštěna byla, Maria. / Nad vinami lítost a pravou zkroušenost / vypros nám, pomoz nám, Maria.

4. Maria, Maria! / Pros Ducha Svatého, ať nám světla svého / dá z nebe skrz tebe, Maria. / Proti lsti ďábelské ať v síle křesťanské / pevní jsme, stálí jsme, Maria.

Chválu vzdejme, ó křesťané

1. Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá; / květe rajské líbeznosti, / kdo by vychválil tě dosti? / Maria, / Maria, denice vítězná,

3. Tak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila; / pravá matko Pána Krista, / zůstala jsi panna čistá. / Maria, / Maria, denice vítězná,.....

4. V lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. / Která matka tebe předčí, / které matky syn je větší? / Maria, / Maria, denice vítězná,

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší, / veškeré cti nejhodnější, / Tebe nelze vychváliti, / tvoji slávu rozmnožiti. / Maria, / Maria, denice vítězná,...

6. Panno věrná, dobrotivá, / s důvěrou tě hříšník vzývá; / zrcadlem jsi spravedlivých, / vzorem duší v Bohu živých. / Maria, / Maria, /

7. Ty jsi radost našich duší, / v tobě krásu ráje tuší; / ty jsi pramen nábožnosti, / ty jsi studnice všech ctností. /Maria, / Maria, denice ....

8. Ty jsi naše k nebi brána, / archa úmluvy nám daná, / Hvězda jitřní, jež nám svítí / za bouřlivé plavby žití. /Maria, / Maria, denice ....

9. Ty nemocné uzdravuješ, / za hříšníky oroduješ, / útěchou jsi pro plačící, / všech křesťanů pomocnicí. / Maria, / Maria, / denice vítězná, /

10. Vyvýšená nad anděly, / nad všech svatých zástup skvělý, / Královna jsi tvorstva všeho, / dlíš u Boha všemocného. / Maria, / Maria,

11. Nedej, Matko, zahynouti / dětem na vezdejší pouti / a dej lidu prosícímu / šťastně dojít k tvému Synu. / Maria, / Maria, denice ....

Salve Regina

Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, Exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, Illos tuos misericordes oculos, Ad nos converte.

Et Iesum, Benedictum fructum ventris tui,

Nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria.

Budiž vděčně velebena, Matko Boží Marie

1. Budiž vděčně velebena, / Matko Boží Maria, / že jsi Bohem vyvolena, / spasení nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

2. Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / sluncem celás zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

3. Ve své mysli od věčnosti, / Dívko Páně, Maria, / na tvou krásu, na tvé ctnosti / Boží láska myslila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

4. Mezi Tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, / vůle Otce z lásky k Synu, / nepřátelství vložila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

5. Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, / by v něm jednou přebývala, / z něho se nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

6. Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, / vykvetla do rajské krásy, / v lilii ses rozvila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

7. Vypros nám, svým hříšným dětem, / milost velkou, Maria, / aby na té pouti světem / i v nás krása zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

8. A po zdejším putování / ujmi se nás, Maria, / by tě v rajském radování / naše duše spatřila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

Anděle Boží, strážce můj

1. Anděle Boží, strážce můj, / rač vždycky být ochránce můj: / mě vždycky veď a napravuj, [: ke všemu dobrému :] mě vzbuzuj.

2. Cnostem svatým mě vyučuj, / ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj, / tělo, svět, ďábla přemáhám, [: na tvá vnuknutí :] pozor dám.

3. A v tom svatém obcování, / ať setrvám do skonání, / po smrti pak v nebi věčně, [: chválím Boha :] ustavičně.

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC z.s.

Hnutí obnovy duchovních tradic, které organizuje Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána a se sdružením Česká republika pro Ježíše, je registrovaným spolkem působící se souhlasem církevní autority. Hnutí projevuje, organizuje a vyvíjí osvětovou a duchovní činnost za účelem veřejného svědectví křesťanské víry a jejích hodnot, obnovy duchovních a poutních tradic a tradičních forem lidové zbožnosti.

Cílem činnosti sdružení je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním světcům a zemským patronům a ochraňovat křesťanské hodnoty ve společnosti. Podporovat obnovu a rozvoj duchovních a poutních tradic ve vzájemné spolupráci mezi věřícími a církevními sdruženími a institucemi, oživovat světský pořádek křesťanským duchem. Rozvíjet lidovou zbožnost jako legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři. Podporovat transcendentní smysl života patrný v lidových projevech křesťanství, který je antitezí sekularizace šířící se v moderní společnosti.

Hnutí obnovy duchovních tradic, pro dosažení těchto cílů, vyvíjí tyto aktivity: Pořádá celonárodní Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice. Pořádá jednou ročně Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České. Pořádá poutě a šíří úctu zejména na místech sakrálních památek. Vydává publikace k pořádaným duchovním aktivitám zejména poutní průvodce a modlitební příručky schválené církevní autoritou. Zaměřuje se také na studium problematiky duchovních a poutních tradic, poutních míst, teologii lidové spirituality, jako "bohatý potenciál svatosti a sociální spravedlnosti", který je možno uplatnit v nové evangelizaci.

Účastnící aktivit Hnutí obnovy duchovních tradic a všichni, kteří jsou duchovně spojeni modlitbou podle této příručky při soukromé pouti či pobožností, získávají milosti s pobožností spojené a mohou se stát příznivci Hnutí obnovy duchovních tradic. Tisk a aktivity Hnutí můžete finančně podpořit na účtu č. 2301052671/2010. Bližší informace o Hnutí obnovy duchovních tradic nejdete na www.hnutiduchovnitradice.cz.

P. ThDr. Jiří Koníček, předseda

Vytvořte si webové stránky zdarma!