Svatováclavské putování Prahou     s Paladiem Země české

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ
PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ


UVODNÍ SLOVO K AKTIVITĚ

V Den české státnosti a svátku sv. Václava a v jubilejním roce 700. výročí narození Karla IV., císaře římského a krále českého, si připomínáme, že český národ a jeho státnost byla po staletí utvářena duchovními hodnotami křesťanské víry, k nimž patří mír a pokoj. Od počátku české státnosti je česká zem vedena moudrými a zbožnými panovníky sv. Ludmilou a sv. Václavem k víře v Boha a svěřována do ochranné péče Matky Boží. Lid této země po staletí ctil ochranný štít Panny Marie, Palladium Země české, aby nalezli ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Čeští panovníci, zvláště Karel IV., jako velký ctitel hlavního národního patrona sv. Václava, rozhojňovali víru v Krista a úctu k Panně Marii, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a stala se poutním místem a duchovní centrem celé říše jako předobraz nebeského Jeruzaléma. Díky těmto duchovním hodnotám náš národ dosáhl mimořádného společenského a duchovního významu a stal se důležitou součástí států Evropy. Za toto duchovní dědictví víry a křesťanských hodnot máme nejen děkovat, ale máme křesťanskou tradici našeho národa zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Zvěstování víry a šíření lásky a pokoje bylo spojeno s velkým obětmi mnoha osobností, které své svědectví ztvrdily mučednickou smrtí. Prolitá krev českých svatých mučedníků se stala setbou pro nové hlasatele radostné zvěsti a šiřitele pokoje v českém národě a ochránce křesťanského dědictví v naší zemi, zvláště v tomto čase ohrožení bezpečí a pokojného soužití.

Moudrá a zbožná kněžna Ludmila, která na moravském Velehradě přijala svatý křest z rukou arcibiskupa Metoděje společně se svým mužem knížetem Bořivojem, přinesla do Prahy a Čech křesťanskou víru, jejímž symbolem se stal kovový reliéf Panny Marie zvané Palladium. Po její mučednické smrti jej zdědil její vnuk Václav, kterého Palladium měl také při válečném tažení a díky tomu předešel krveprolití a dosáhl smíru bez boje. Kníže Václav své dílo šíření lásky a pokoje ztvrdil mučednickou smrtí, když byl 28. září roku 929 zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Když byl mariánský reliéf mimořádně objeven, byl na tom místě zbudován chrám zasvěcený Panně Marii, ve kterém byl tento reliéf ctěn jako ochranný štít - Palladium země České.

Na posvátné místo přicházeli z celé země nejen prostí poutníci k uctění Palládia, aby hledali ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje, ale i čeští panovníci, zvláště pak král český Karel IV., který získáváním posvátných relikvii svatých mučedníků budoval Prahu jako posvátné a poutní místo a jako duchovní centrum říše. Rozhojňoval úctu k českým světcům, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a vzkvétala celá země. Kdykoliv se národ vzdaloval víře a úctě ke svým patronům, nastával mravní a duchovní úpadek.

V odkazu zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava a všech českých svatých mučedníků a patronů, a k poctě Otce vlasti, krále a císaře Karla IV., chceme navázat na poutní tradici utvářenou Karlem IV. a putovat posvátnými místy Prahy na místa mučedníků, abychom jejich uctěním a smírnou modlitbou odvrátili znesvěcení a zesvětštění posvátných míst a vyprosili prohloubení víry a obrácení národa. Chceme kráčet ve šlépějích zbožného pokorného poutníka a moudrého vládce Otce vlasti Karla IV., a přinášet požehnání a pokoj lidem dobré vůle a zvěstovat víru, naději a lásku do všech končin naší země.

Během procesí chceme vykonat zastavení na místech státních institucí a vyprošovat požehnání představitelům státu na všech stupních - prezident - parlament - magistrát dle výzvy Písma svatého: "Modlete se za všechen lid a všechny, kdo mají moc, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní". Tímto způsobem chceme vyjádřit spoluúčast věřících občanů na zajištění a vytváření obecného - společenského dobra, k němuž patří mír a pokoj jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení. Chceme se po vzoru mučedníků a zbožných a moudrých vládců snažit o to, aby se i naše oběti a modlitby staly semenem nových křesťanů, kteří křesťanským životem a hodnotami přetváří naší zem v království lásky a pokoje.

P. ThDr. Jiří Koníček, organizátor a duchovní doprovod procesí

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko - naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konal svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen

Vytvořte si webové stránky zdarma!