O NÁS

KONTAKT

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC z.s.


Hnutí obnovy duchovních tradic je registrovaným spolkem, který  sdružuje občany vyznávající křesťanskou víru a hodnoty působící ve spolupráci s občanským a církevním společenstvím s vědomím a požehnáním církevní autority. Hnutí projevuje, organizuje a vyvíjí osvětovou a duchovní činnost za účelem veřejného svědectví křesťanské víry a jejích hodnot, obnovy duchovních a poutních tradic a tradičních forem lidové zbožnosti.

Předseda - P. ThDr. Jiří Koníček ICLic.

KORESPONDENČNÍ ADRESA: H. MALÍŘOVÉ 2, 779 00 OLOMOUC

KONTAKT:  duchovnitradice@seznam.cz

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC z.s.

Cíle Spolku

 • Cílem sdružení je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním světcům a zemským patronům a ochraňovat křesťanské hodnoty ve společnosti. Podporovat obnovu a rozvoj duchovních a poutních tradic ve vzájemné spolupráci mezi věřícími a církevními sdruženími a institucemi, oživovat světský pořádek křesťanským duchem, podporovat tak zvláště vnitřní spojení víry se životem, přispívat k vzájemnému porozumění a spolupráci mezi církevním a občanským společenstvím rozvojem místních kulturních a duchovních tradic. Rozvíjet lidovou zbožnost jako legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři. Sdružení podporuje a ochraňuje práva a zájmy věřících občanů zejména při veřejných projevech svědectví víry a zbožnosti v občanské společnosti.
 • Vytvářet platformy a místa setkávání pro dialog různých církevních i necírkevních institucí o kulturních a duchovních hodnotách ve společnosti.
 • Podporovat roli katolické církve a její poslání ve společnosti zvláště při rozvoji duchovních tradic národa. Usilovat o odstranění negativních projevů vůči církvi a katolickému náboženství. Podporovat transcendentní smysl života patrný v lidovém křesťanství, který je antitezí sekularizace šířící se v moderních společnostech.
 • Podporovat či se účastnit spolupráce církevních a státních institucí při obnově, organizování a rozvoji duchovních, kulturních a společenských tradic ve městech a obcích České republiky.

V.

Hlavní činnost Spolku

 • Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů tak, jak je vymezeno v čl. IV. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 • Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
 • Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 • Pořádá poutě a síří úctu zejména na národních poutních místech ve Staré Boleslavi a na Velehradě. Pořádá Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice a další duchovní akce.
 • Podporuje či zúčastňuje se činnosti spolků nebo církevních sdružení obdobných cílů a zaměření.
 • Zprostředkovává osvětovou činnost v oborech historie, teologie, sociologie.
 • Zkoumá problematiku duchovních a poutních tradic, poutních míst, teologii lidové spirituality, poznávat v této spiritualitě "bohatý potenciál svatosti a sociální spravedlnosti", který je možné uplatnit v nové evangelizaci.
 • Pořádá přednášky a semináře o tématice duchovní tradice pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.
 • Vydává publikace k tématu církevní turistika, zejména poutní průvodce a modlitební příručky k pořádaným duchovním aktivitám, které předkládá ke schválení příslušné církevní autoritě.
 • Podle možností sdružení podporuje instituce, které přispívají ke křesťanské integritě a kulturnímu a duchovnímu rozvoji společnosti. Získává na tuto činnost prostředky z nestátních i státních zdrojů.
Vytvořte si webové stránky zdarma!