Stanovy

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC

Stanovy spolku

Hnutí obnovy duchovních tradic z.s.

I.

Název

Název Hnutí obnovy duchovních tradic z.s.

(dále jen "Spolek").

II.

Sídlo

Adresa sídla je H. Malířové 2, 779 00 Olomouc

III.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

IV.

Cíle Spolku

 • Cílem sdružení je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním světcům a zemským patronům a ochraňovat křesťanské hodnoty ve společnosti. Podporovat obnovu a rozvoj duchovních a poutních tradic ve vzájemné spolupráci mezi věřícími a církevními sdruženími a institucemi, oživovat světský pořádek křesťanským duchem, podporovat tak zvláště vnitřní spojení víry se životem, přispívat k vzájemnému porozumění a spolupráci mezi církevním a občanským společenstvím rozvojem místních kulturních a duchovních tradic. Rozvíjet lidovou zbožnost jako legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři. Sdružení podporuje a ochraňuje práva a zájmy věřících občanů zejména při veřejných projevech svědectví víry a zbožnosti v občanské společnosti.
 • Vytvářet platformy a místa setkávání pro dialog různých církevních i necírkevních institucí o kulturních a duchovních hodnotách ve společnosti.
 • Podporovat roli katolické církve a její poslání ve společnosti zvláště při rozvoji duchovních tradic národa. Usilovat o odstranění negativních projevů vůči církvi a katolickému náboženství. Podporovat transcendentní smysl života patrný v lidovém křesťanství, který je antitezí sekularizace šířící se v moderních společnostech.
 • Podporovat či se účastnit spolupráce církevních a státních institucí při obnově, organizování a rozvoji duchovních, kulturních a společenských tradic ve městech a obcích České republiky.

V.

Hlavní činnost Spolku

 • Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů tak, jak je vymezeno v čl. IV. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 • Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
 • Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 • Pořádá poutě a síří úctu zejména na národních poutních místech ve Staré Boleslavi a na Velehradě. Pořádá Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice a další duchovní akce.
 • Podporuje či zúčastňuje se činnosti spolků nebo církevních sdružení obdobných cílů a zaměření.
 • Zprostředkovává osvětovou činnost v oborech historie, teologie, sociologie.
 • Zkoumá problematiku duchovních a poutních tradic, poutních míst, teologii lidové spirituality, poznávat v této spiritualitě "bohatý potenciál svatosti a sociální spravedlnosti", který je možné uplatnit v nové evangelizaci.
 • Pořádá přednášky a semináře o tématice duchovní tradice pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.
 • Vydává publikace k tématu církevní turistika, zejména poutní průvodce a modlitební příručky k pořádaným duchovním aktivitám, které předkládá ke schválení příslušné církevní autoritě.
 • Podle možností sdružení podporuje instituce, které přispívají ke křesťanské integritě a kulturnímu a duchovnímu rozvoji společnosti. Získává na tuto činnost prostředky z nestátních i státních zdrojů.

VI.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII.

Členství

 • Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 • Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 • Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Předseda Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. IV těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII. těchto stanov;
 • zánikem spolku;
 • Rozhodnutím Členské schůze Spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
 • Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VIII.

Práva a povinnosti člena

 • Každý člen Spolku má právo:
 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 • a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
 • žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov
 • Každý člen Spolku má povinnost:
 • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 • dodržovat stanovy Spolku
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

IX.

Členské příspěvky

 • Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
 • Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Předseda.

X.

Seznam členů

 • Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby Právnické osoby

Jméno a příjmení Název

Bydliště Sídlo

Datum narození IČ

Tel. č./ email Tel. č./ email

Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 • Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 • Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 • Seznam členů je neveřejný

XI.

Orgány Spolku

 • Organizační strukturu Spolku tvoří:
 • Členská schůze
 • Předseda

· Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII. odst. 10 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XII.

Členská schůze

 • Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 • Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 • určit hlavní zaměření činností Spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Předsedou,
 • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
 • schvalovat výsledek hospodaření Spolku
 • volit Předsedu
 • jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
 • rozhodnout o přeměně Spolku
 • Členská schůze je svolávána Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 • Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
 • Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 • Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 14 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 • Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 • Jednání Členské schůze řídí předseda. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce.
 • Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIII.

Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem Spolku.
 • Funkce předseda je vykonávána bez nároku na odměnu.
 • Předseda řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
 • Navenek za Spolek jedná předseda samostatně.
 • Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 • Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 • Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 • Do působnosti Předsedy náleží:
 • svolávat Členskou schůzi,
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
 • rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvalovat interní organizační normy Spolku

XIV.

Majetek a hospodaření Spolku

 • Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
 • Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 • Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Předsedou.
 • Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XV.

Zánik a likvidace Spolku

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 • Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 • Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVI.

Závěrečná ustanovení

 • Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 3. 7. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem z téhož dne.
 • Znění těchto stanov je účinné od 3. 7. 2016
Vytvořte si webové stránky zdarma!